Dom Dziecka Nr 2 w Gliwicach

Przetargi

 

Gliwice, 25.06.2015r.

oznaczenie sprawy: 0719/1/15

nr kor.: 0719.3.2015

Dom Dziecka nr 2

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa

Przebudowa i dobudowa klatki schodowej wraz z modernizacja instalacji co i wymiana kotła
w budynku filii Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25.

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE

MATEO WÓJCICKI ZBIGNIEW

PORTOWA 14, 44-100 GLIWICE z cena 343 669,94 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówien publicznych.

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Liczba pkt
w kryterium
cena
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja
Łaczna
punktacja
1 "ZAKŁAD REMONTOWO -
BUDOWLANY MICRO - MAX"
SPÓŁKA Z O.O.
1-GO MAJA 51, 44-194 KNURÓW
63,22 10 73,22
2 PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE
MATEO WÓJCICKI ZBIGNIEW
PORTOWA 14, 44-100 GLIWICE
90 10 100
3 MARWENT S.C.
SZMIDT MARIAN, BOMBA ELWIRA
GŁÓWNA 63, 42-622 SWIERKLANIEC
76,69 10 86,69

 

Zawiadomienie podlega publikacji od 25-06-2015 r. do 30-06-2015 r.

 

Starszy specjalista ds. ksiegowosci                                        Dyrektor Jednostki
                                                                                                                                
25-06-2015 r. Elzbieta Płonska                                                 25-06-2015 r.  Małgorzata Harasymowicz
(data i podpis osoby zatwierdzajacej ogłoszenie)                 (data i podpis osoby sporzadzajacej ogłoszenie)


 

Gliwice, 12.05.2012

Zestawienie zbiorcze ofert

 


 

Gliwice, 05-06-2015 r.

0719/1/15
nr kor. 0719A.1.2015

Dotyczy: Przebudowa i dobudowa klatki schodowej wraz z modernizacja instalacji co i wymiana kotła w budynku filii Domu Dziecka nr 2przy ul. Toszeckiej 25.

Odpowiedz na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie:
Proszę o podanie z jakiego materiału maja byc wykonane drzwi i ościeżnice(drewno, stal, aluminium), oraz jakiego maja być koloru - jeżeli jest to istotne.

Odpowiedz:
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne drewniane spełniające parametry opisane w ZAŁACZNIKU NR 2 do SIWZ. Drzwi od D1 do D7 wymagają ościeżnicy stalowej specjalnej, a drzwi zewnętrzne ościeżnicy drewnianej. Kolorystyka zharmonizowana z istniejąca w obiekcie.


Z poważaniem
Małgorzata Harasymowicz
Dyrektor Jednostki

 


 

Oznaczenie sprawy: 0719/1/15
nr kor.:

Dom Dziecka Nr 2
OGŁASZA
postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa
Przebudowa i dobudowa klatki schodowej wraz z modernizacja instalacji co i wymiana kotła
w budynku filii Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25.


Nazwa i adres zamawiajacego: Dom Dziecka Nr 2, ul. Zygmunta Starego 19, 44-100 Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ w wersji papierowej mozna uzyskac pod adresem:
Dom Dziecka Nr 2 ul. Zygmunta Starego 19, 44-100 Gliwice lub na stronie internetowej
w w w . d o m d z i e c k a 2 @ g l i w i c e . p l l u b n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich.
Koszt specyfikacji: koszty powielenia
Okreslenie przedmiotu zamówienia oraz wielkosci lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania pod nazwa:

Zadanie I - Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25,

Zadanie II - Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymiana kotła w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25.

2. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane i prace/zadania dodatkowe, w tym w szczególnosci:

Zadanie I
- rozbiórka istniejacego wejscia do budynku, przybudówki i wiaty gospodarczej
- budowa nowej klatki schodowej i łacznika
- wykonanie instalacji hydrantowej
- wykonanie instalacji elektrycznej, sygnalizacji pozarowej, oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i systemu oddymiania grawitacyjnego
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- wywóz na legalne wysypisko materiałów rozbiórkowych i gruzu
- aktualizacja map geodezyjnych
- uzyskanie Decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie

Zadanie II
- wykonanie instalacji co i cwu wraz z wymiana kotła co gazowego
- uzyskanie odbiorów dostawców mediów
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- wywóz na legalne wysypisko materiałów rozbiórkowych i gruzu
- uzyskanie Decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w dokumentacji projektowej, rozdzielonej rzeczowo na oba zadania, stanowiacy ZAŁACZNIK NR 2 do siwz.

4. W skład dokumentacji projektowej wchodza:
- Projekty budowlano - wykonawcze (Przebudowa i rozbudowa wraz z wyburzeniem, Odprowadzenie wód
deszczowych, Instalacje elektryczne, Instalacje CO wraz z kotłownia, Instalacja hydrantowa).
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zwane dalej stwior)
- Przedmiary robót
- Decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowe Nr 1311/2014 (dot. klatki schodowej i rozbiórki)
- Decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowe Nr 1443/2014 (dot. instalacji i kotła CO)

5. Przedstawione w w/w dokumentach wskazania na urzadzenia techniczne i materiały z podaniem
producenta nalezy traktowac jako przykładowe ze wzgledu na zasady Prawo zamowien publicznych,
a zwłaszcza art.29 do 31.
Oznacza to, ze wykonawcy moga zaproponowac inne niz wymienione w dokumentacji rozwiazania
z zachowaniem odpowiednich równowaznych parametrów technicznych dla osiagniecia oczekiwanej
funkcjonalnosci całego układu bedacego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich
ewentualnie wymaganych uzgodnien.

6. Jezeli wykonawca przewiduje inne materiały lub urzadzenia niz zakłada dokumentacja projektowa, nalezy je
wskazac i opisac oraz udokumentowac, ze sa równowazne, tzn. posiadaja nie gorsze parametry techniczne,
jakosciowe i funkcjonalne niz okreslono w dokumentacji technicznej. W takim wypadku wszelkie koszty
wynikajace z zastosowania innych materiałów pokrywa w całosci wykonawca.
Powyzsze wyjasnienia nalezy dołaczyc do kosztorysu ofertowego.

7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia okreslone sa w dokumentacji projektowej (ZAŁACZNIK NR 2)
i we wzorze umowy stanowiacym ZAŁACZNIK NR 4 do siwz.

8. Wymagany okres gwarancji i rekojmi.
Wykonawca udzieli gwarancji jakosci i rekojmi za wady na okres minimum 36 miesiecy liczac od daty
podpisania protokołu odbioru koncowego (maksymalny okres gwarancji 60 miesiecy - zaoferowanie okresu
dłuzszego niz 60 miesiecy nie bedzie dodatkowo punktowane) - okres gwarancji jakosci jest równy okresowi
rekojmi za wady.
Dokumentami potwierdzajacymi udzielenie gwarancji sa podpisany przez strony umowy bez zastrzezen
protokół odbioru koncowego przedmiotu zamówienia oraz podpisane przez wykonawce „DOKUMENT
GWARANCYJNY”.
W ZAŁACZNIKU NR 5 do siwz zamawiajacy przedstawił zadane zapisy, które nalezy zamiescic
w „DOKUMENCIE GWARANCYJNYM”. Zamawiajacy dopuszcza inne zapisy pod warunkiem, ze nie sa one
mniej korzystne dla zamawiajacego i nie ograniczaja jego uprawnien z tytułu gwarancji.

Inne wymagania:

1. Zamawiajacy nie przewiduje zebrania wykonawców.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosc wizji lokalnej na pisemy wniosek wykonawcy, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu.

2. Wykonawca sporzadzi i przedstawi do akeptacji Zamawiajacemu - najpózniej do 5 dnia od podpisania
umowy harmonogram terminowo-rzeczowy robót, który stanie sie załacznikiem do umowy.
Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 45.20.00.00-9 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
Dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.11.11.00-9 - nazwa: Roboty w zakresie burzenia
kod CPV: 45.31.21.00-8 - nazwa: Instalowanie przeciwpozarowych systemów alarmowych
kod CPV: 45.33.11.00-7 - nazwa: Instalowanie centralnego ogrzewania
kod CPV: 45.33.11.10-0 - nazwa: Instalowanie kotłów
kod CPV: 45.31.12.00-2 - nazwa: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
kod CPV: 45.33.22.00-5 - nazwa: Roboty instalacyjne hydrauliczne
Oferty czesciowe: zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci składania ofert czesciowych.
Oferty wariantowe: zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniajace: zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamówien uzupełniajacych,
Termin wykonania zamówienia: - 20 tygodni od daty zawarcia umowy.
Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia zamawiajacy rozumie zakonczenie wszystkich prac
wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia, udokumentowane protokołami odbioru, wraz z przekazaniem
zadanych przez zamawiajacego dokumentów, okreslonych w § 8 ust. 3 umowy.
Zaliczki: zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których wiedza i doswiadczenie pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób
nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukonczył realizacje:
- co najmniej dwóch robót - przebudowy lub budowy ( budynki mieszkanle, biurowe, uzytecznosci publicznej),
- co najmniej dwóch robót - wykonanie instalacji CO wraz z wymiana pieca gazowego,
- co najmniej jedna robote - wykonanie instalacji oddymiajacej.
Warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia dla podmiotów wystepujacych wspólnie bedzie dla wszystkich podmiotów.

2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,

3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, którzy dysponuja lub beda dysponowac osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, to znaczy to znaczy :
a) kierownikiem budowy, posiadajacym uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi,
b) kierownikiem robót, posiadajacym uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi,
c) kierownikiem robót, posiadajacym uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi.

Wskazane powyzej uprawnienia budowlane musza byc zgodne z ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pózn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadajacym im waznym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiazujacych przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiazujacych na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objetym zamówieniem pozwalac beda na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnosciach.
W przypadku podmiotów działajacych wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegaja sumowaniu.

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy posiadaja ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej działalnosci zwiazanej z przedmiotem zamówienia na kwote nie mniejsza niz 500.000 zł.
W przypadku podmiotów działajacych wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu, Ocena spełnienia wyzej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nizej wymienionych dokumentach i oswiadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie nalezy złozyc w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu:
-oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o tresci ZAŁACZNIKA NR 3 do SIWZ,
-wykaz osób, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzajacymi spełnienie warunku udziału w postepowaniu, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o tresci ZAŁACZNIKA NR 9 do SIWZ,
-wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
działalnosci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania o tresci ZAŁACZNIKA NR 10 do SIWZ z załaczeniem dowodów dotyczacych najwazniejszych robót,
okreslajacych, czy roboty te zostały wykonane w sposób nalezyty oraz wskazujacych, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukonczone,
okreslenie robót budowlanych, których dotyczy obowiazek wskazania przez wykonawce w wykazie lub złozenia poswiadczen, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienalezycie:

Wykaz i dowody potwierdzajace nalezycie wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukonczone nalezy ograniczyc wyłacznie do robót budowlanych potwierdzajacych
spełnienie warunków w zakresie wiedzy i doswiadczenia opisanego powyzej,
-opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnosci zwiazanej
z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujacy sie przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postepowaniu na zdolnosc finansowa lub ekonomiczna innych podmiotów, przedkłada powyzszy
dokument dotyczacy tego podmiotu wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezaleznie od charakteru prawnego łaczacych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnic zamawiajacemu, iz bedzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiazanie lub inne dokumenty musza zawierac informacje dotyczace co najmniej:
- zakresu dostepnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki bedzie łaczył wykonawce z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Dokumenty, jakie nalezy złozyc w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp: oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o tresci

ZAŁACZNIKA NR 3 do SIWZ,
·aktualny odpis z własciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesiecy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
·Wykonawca powołujacy sie przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postepowaniu na potencjał innych
podmiotów, które beda brały udział w realizacji czesci zamówienia, przedkłada takze dokumenty okreslone
powyzej dotyczace tego podmiotu.
Dokumenty składane przez wykonawców majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace, ze:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłosci wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo składania ofert,

- albo dokument zawierajacy oswiadczenie, w którym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złozone przed własciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, jezeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie wydaje sie
powyzszych dokumentów.

Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej:
lista podmiotów nalezacych do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitałowej
o tresci ZAŁACZNIKA NR 11 do SIWZ.
·
Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia, zgodnie z którym o zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowia osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w kwocie: 10 000,00 zł ( słownie: dziesiec tysiecy złotych 00/100).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - waga - 90,00%
gwarncja i rekojmia - waga - 10,00%

Termin składania ofert: 11-06-2015 r. do godz. 14:00.

Miejsce składania ofert: w sekretariacie Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 19 lub listownie na adres zamawiajacego.
Termin otwarcia ofert: 11-06-2015 r. o godz. 14:30.

Miejsce otwarcia ofert: w Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 19
Termin zwiazania oferta: 30 dni.

Umowy ramowe: postepowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postepowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiajacy nie zamierza dokonywac wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod nastepujacymi warunkami:
wg załaczonego do specyfikaji wzoru umowy w § 13 - ZAŁACZNIK NR 4
Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodków Unii Europejskiej:
Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed
wszczeciem postepowania, w sposób zawiniony powaznie naruszyli obowiazki zawodowe, w szczególnosci,
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub razacego niedbalstwa nie wykonali lub nienalezycie
wykonali zamówienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomoca dowolnych srodków dowodowych.
Zamawiajacy nie wykluczy z postepowania o udzielenie zamówienia wykonawców, który udowodnia, ze podjeli
konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maja zapobiec zawinionemu i powaznemu
naruszaniu obowiazków zawodowych w przyszłosci oraz naprawili szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiazków zawodowych lub zobowiazali sie do ich naprawienia.
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 26-05-2015 r.

 

Starszy specjalista ds. ksiegowych                                               Dyrektor Jednostki
26-05-2015 r. Elzbieta Płonska                                       26-05-2015 r. Małgorzata Harasymowicz
______________________________                 ____________________________
data i podpis osoby sporzadzajacej ogłoszenie           data i podpis osoby upowaznionej


Pliki do pobrania (PDF)

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 (RAR)

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

 

Turniej "Za 1 uśmiech"

Pomysłodawcami projektu są Jurek Wojewódzki, prezes Gliwickiego Towarzystwa Sympatyków Piłki Nożnej Pięcioosobowej "Piątka" oraz Jarosław Jenczmionka, kapitan jednej z czołowych drużyn ligii – NBIT oraz właścicieli Nbit Polska.

Już pierwsze spotkania, rozmowy pokazały, że inicjatywa, to przysłowiowy strzał w dziesiątkę, generujący nieobliczalne ilości pozytywnej energii.

Rozmach jaki nadajemy naszemu Turniejowi, to efekt współpracy z gronem naszych niezawodnych sponsorów, którym tą drogą, już teraz, serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Strona turnieju

Inicjatywy

I Koncert Charytatywny 25 kwietnia 2003 r., z którego dochód przeznaczono na remont pomieszczenia i zakup komputerów do pracowni komputerowej. Gwiazdą wieczoru był zespół T.LOVE.


II Koncert Charytatywny 23 kwietnia 2004r., z którego dochód przeznaczono na remont placu zabaw dla dzieci. Wystąpili: T.LOVE, PATRYCJA MARKOWSKA, CZARNO-CZARNI, SIDNEY POLACK, PL, CHRZĄSZCZE.


III Koncert Charytatywny 22 kwietnia 2005r., z którego dochód przeznaczono na zakup sprzętu turystyczno - sportowego, wypoczynek letni wychowanków oraz wyposażenie sali do zabaw i dyskotek. Jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół PERFECT, a także SAMI i NEGATYW.


IV Koncert Charytatywny 23 kwietnia 2006r., z którego dochód przeznaczono na wyposażenie filii dla chłopców. Gwiazdą wieczoru był zespół MYSLOVITZ, wystąpili także: NEGATYW, CHRZĄSZCZE, WYKONAWCY PIEŚNI ZNANYCH, SALAKE, BRACTWO BIAŁEJ BRAMY, ISKRA.


V Koncert Charytatywny 21 maja 2010r. z którego dochód przeznaczono na usługi medyczne dla wychowanków. Gwiazdą koncertu legendarny zespół PERFECT, wystąpili także: SZTYWNY PAL AZJI, zespołu działające w MDK Gliwice. Koncert odbył się na terenie Kąpieliska Leśnego w Gliwicach.

Turniej im. Henryka Bałuszyńskiego

Szanowni Państwo!

Dom Dziecka Nr 2 w Gliwicach oraz działający w nim Klub Piłkarza organizują "XIII Turniej Gwiazd - Przyjaciół Domu Dziecka". Podobnie jak w latach poprzednich nie zabraknie w nim znanych piłkarzy, przyjaciół oraz oddanych sponsorów. Od roku ubiegłego Turniej nosi imię zmarłego przed 2 laty Henryka Bałuszyńskiego,  byłego zawodnika Górnika Zabrze, Piasta Gliwice oraz Vfl Bochum , a zarazem serdecznego przyjaciela naszych dzieci.
Turniej odbędzie się w 5 maja  2014  r. na boisku Domu Dziecka Nr 2 w godzinach 9.00-14.00. Współorganizatorem Turnieju jest Podokręg Zabrze Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

W turniejach które organizujemy od lat wzięli udział już m.in.: Adrian    Sikora, śp. Henryk Bałuszyński, Tomasz Hajto, Dariusz Dudek, Jerzy  Dudek, Piotr Świerczewski, Piotr Rocki, Klaudiusz Sevkovic,    Wojciech Grzyb, Jacek Wiśniewski, Roman Kosecki, Jan Furtok, Andrzej Szarmach, Krzysztof Bukalski, , Arkadiusz Baran, Józef    Dankowski, Marek Majka, Marek Piotrowicz, Andrzej Orzeszek, Marcin    Bojarski, Jan Domarski, Marek Kusto, Kazimierz Kmiecik, Michał Probierz, Janusz Bodzioch, Radosław Gilewicz Wystąpiły także drużyny: Piast Gliwice, Górnik Zabrze, GKS Katowice,   Legia Warszawa, Orły Górskiego, Reprezentacja Polski w futsalu oraz Mistrzowie   Polski  w futsalu P.A. Nova Gliwice , Hurtap Łęczyca oraz zdobywca Pucharu Polski w futsalu Wisła Krakbet Kraków.  
    
W bieżącym roku zagrają drużyny:
•    Górnik Zabrze
•    Piast Gliwice
•    Gwiazda Chudów
•    Przyjaciele Domu Dziecka
•    Reprezentacja Polski w piłce halowej z lat 1996-2002
•    Reprezentacja oldbojów Śląska
•    Gwarek Zabrze
•    IPA Gliwice ( Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)
•    GAF Jasna Gliwice – drużyna Ekstraklasy piłki halowej
•    2 drużyny naszych dzieci, które będą mogły się zmierzyć ze swoimi idolami

Trenerem drużyny Przyjaciół Domu Dziecka jest aktualny trener Reprezentacji Polski w futsalu- Andera Bucciol, a w drużynie wystąpią:Bartłomiej Nawrat, Rafał Franz, Zbigniew Mirga, Łukasz Bałuszyński, Adrian Sikora, Robert Małek, Rafał Kędzior.

Sędziami turnieju będą : Andrzej Karczmarczyk z Warszawy oraz Krystyna Połap.
 
Miło już jest nam poinformować,że nagrody na XIII Turniej Gwiazd im. Henryka Bałuszyńskiego ufundowali już :
•    Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
•    Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
•    Wojewoda Śląski
•    Polski Związek Piłki Nożnej
•    Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu
•    Ambasada Królestwa Norwegii w Polsce
•    Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce
•    Ambasada Austrii w Polsce
•    Austriackie Forum Kultury w Warszawie
•    SFW Energia z Gliwic
•    Cezary Olbrycht – dziennikarz sportowy Canal+
•    Biuro Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii
•    Trener Jerzy Engel
•    Starosta Gliwicki Pan Michał Nieszporek
•    Firma Champion Trofea Sportowe z Gliwic
•    Firma POG-TECH z Gliwic
•    Gminny Ośrodek Sportu Promocji i Rekreacji z Ornontowic
•    Firma MATEO z Gliwic
•    Oddział Gliwicki PTTK
•    ZBM TBS I w Gliwicach
•    PEC Gliwice Sp. z o.o.
•    Fuchs Oil Corporation Sp. Z o.o. Gliwice
•    Hotel Ambasador z Zabrza
•    Sport Pub „Okrzei 20”
•    Kwiaciarnia „Róża”
•    Krzysztof Pilarz – bramkarz Cracovii Kraków
•    Tomasz Podgórski- kapitan Piasta Gliwice
•    Radosław Majewski- zawodnik Nottingham Forest
•    Błażej Telichowski- zawodnik Podbeskidzia Bielsko Biała
•    Ruch Chorzów
•    Legia Warszawa
•    Arka Gdynia

Patronatem medialnym objęły już  Turniej:
•    Dziennik Zachodni
•    Nowiny Gliwickie
•    Codziennik.pl
•    Telewizja Polska S.A. oddział w Katowicach
•    Portal 24gliwice.pl
•    Telewizja Sfera
•    Radio CCM
•    Portal naszemiasto.pl
•    Portal sportowegliwice.pl
•    Portal sportslaski.pl
•    Telewizja Imperium
•    Portal Regionalnapilka.pl

Honorowym Patronatem objęła Turniej Mirosława Bałuszyńska oraz
 - Prezydent Miasta Gliwice,
 - Polski Związek Piłki Nożnej,
 - Futsal Ekstraklasa Sp. Z o. o.
 - Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej,
 - Kazimierz Greń- przewodniczący komisji futsalu i piłki plażowej PZPN,
 - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
 - Fundacja Dla Dobra Dziecka   z Warszawy.

 Wojciech Kijewski
 Dom Dziecka Nr 2

44-100 Gliwice
ul. Z. Starego 19
tel.32 231-56-57